Arbeidsavtaler – Hvilke krav stilles?

Arbeidsavtaler – Hvilke krav stilles? Arbeidsmiljøloven gjelder for virksomhet som sysselsetter arbeidstaker. Et av flere viktige formål med loven er å trygge ansettelsesforhold. Det stilles for eksempel krav om at arbeidsgiver plikter å utforme en skriftlig arbeidsavtale. I tillegg stilles det minimumskrav til innholdet i arbeidsavtaler. Etter arbeidsmiljøloven § 14-6 er utgangspunktet for krav til…

Kan man bli sagt opp på grunn av mangelfulle arbeidsprestasjoner?

Kan man bli sagt opp på grunn av mangelfulle arbeidsprestasjoner? Et arbeidsforhold innebærer at en arbeidstaker er ansatt for å utføre arbeid i en arbeidsgivers tjeneste. Noen ganger samstemmer ikke arbeidstakers innsats og arbeidsgivers forventning. Da kan arbeidsgiver ønske å ende arbeidsforholdet. Arbeidsgiver kan naturligvis ikke si opp ansatte over en lav sko. I arbeidsmiljøloven…

HR-2017-345-A

HR-2017-345-A For vel et år siden ble høyesterettsdommen HR-2017-345-A avsagt. Høyesterett tok stilling til om kjøper eller selger måtte bære risikoen for en mangel som oppstod etter besiktigelsen av boligen, men før overtakelsestidspunktet. Dommen er betydningsfull, ettersom den behandler tidspunktet for risikoens overgang fra selger til kjøper ved overdragelse av fast eiendom, samt hva «som…

Henleggelse av voldtektssak – Hvordan kan du gå frem?

Henleggelse av voldtektssak – Hvordan kan du gå frem? Veldig ofte oppleves det svært belastende å skulle anmelde en voldtekt. Likevel oppfordrer vi, i likhet med politiet, helsepersonell og samfunnet forøvrig, til at alle som utsettes for en voldtektssak til å anmelde det. Ved å anmelde voldtekt poengterer man at handlingen er lovstridig, samtidig som at…

En av tre unge sykepleiere ble trakassert av pasient eller bruker i 2017

En av tre unge sykepleiere ble trakassert av pasient eller bruker i 2017 Tidligere i år foretok tidsskriftet Sykepleien en spørreundersøkelse blant sykepleiere under 30 år. Spørsmålet de fikk, var om de i løpet av de foregående tolv månedene ble utsatt for seksuell trakassering eller overgrep fra pasient eller bruker. Av de 21 316 deltakere, svarte…

Dokumentavgiften ved tinglysning – Kan du fritas?

Dokumentavgiften ved tinglysning – Kan du fritas? Kun tinglysning gjør en overdragelse av en rettighet i et formuesgode vernet overfor eventuelle tredjemenn. Formuesgodene som tinglyses er ofte av stor verdi, og ordningen gir derfor partene en svært viktig trygghet. Ved tinglysning av et dokument som overfører hjemmel til fast eiendom må man betale et tinglysningsgebyr,…