Kan NAV stanse ytelser dersom man forsømmer egen helse?

Kan NAV stanse ytelser dersom man forsømmer egen helse? Dersom man uten rimelig grunn nekter å ta imot et tilbud om behandling, rehabilitering eller arbeidsrettede tiltak, kan ytelsen avslås, holdes tilbake eller stanses. En innvilget ytelse kan også helt eller delvis holdes tilbake eller stanses dersom du uten rimelig grunn unnlater å rette deg etter…

Når har man krav på sykepenger fra arbeidsgiver?

Når har man krav på sykepenger fra arbeidsgiver? Arbeidsgiverperioden For å få rett til sykepenger fra arbeidsgiveren må du har vært ansatt hos arbeidsgiveren i minst fire uker. Fravær uten gyldig grunn regnes ikke med i disse fire ukene. Arbeidsgiver skal betale sykepenger i et tidsrom på opptil 16 kalenderdager. Dette omtales som arbeidsgiverperioden. Arbeidsgiverperioden…

Reklamasjonsfrist på feil som tidligere har vært utbedret

Reklamasjonsfrist på feil som tidligere har vært utbedret Hvis du som forbruker har kjøpt bil av en næringsdrivende, vil den absolutte reklamasjonsfristen kunne settes til side dersom du tidligere har reklamert og selgeren har foretatt en mislykket utbedring. Nettopp dette var tilfellet i en sak som kom opp for Høyesterett. I saken hadde selgeren av en bruktbil…

Rekkevidden av «som den er»- forbehold ved salg av bolig

Rekkevidden av «som den er»- forbehold ved salg av bolig I en tid etter kjøperens besiktigelse av leiligheten, men før kjøper hadde overtatt den, oppstod det vannlekkasjer fra begge badene. Årsaken til vannlekkasjene var en kombinasjon av at det var lekkasje i røropplegget, samt mangelfullt arbeid på slukene i badet. I kontrakten mellom kjøper og…

Må arbeidsgiver utbetale feriepenger, selv ved avskjedigelse?

Må arbeidsgiver utbetale feriepenger, selv ved avskjedigelse? Bestemmelsen sier ingenting om hva som må være årsaken til opphøret av arbeidsforholdet. Hovedregelen er at arbeidstaker har krav på å få utbetalt feriepenger uavhengig av om arbeidstaker slutter av egen fri vilje eller om arbeidsgiver avskjediger eller sier opp arbeidstakeren. Unntak fra denne hovedregelen fremgår av arbeidsmiljøloven § 14-15…

Tinglysning av dokumenter i fast eiendom

Tinglysning av dokumenter i fast eiendom Tinglysing av dokumenter som gjelder fast eiendom, hører under Statens kartverk. Registrering av dokumenter som gjelder andeler i borettslag etter burettslagslova, hører også under Statens kartverk, men skal sendes til Kinsarvik. Tinglysning av andre dokumenter foretas ved Landsregisteret for rettigheter i løsøre (Løsøreregisteret). Det følger av tinglysingsloven at den som…