Julegave til Flyktninghjelpen fra advokatfirmaet Skarbøvig AS

Advokatfirmaet Skarbøvig AS ønsker alle en god jul og et godt nytt år. Vi har som formål å hjelpe andre med juridiske utfordringer, og er svært takknemlige for at det finnes organisasjoner som er til for å hjelpe mennesker i nød. Til jul i fjor ga vi 10.000 kr til Kirkens Bymisjon, og i år har vi valgt å…

HR-2017-345-A

HR-2017-345-A For vel et år siden ble høyesterettsdommen HR-2017-345-A avsagt. Høyesterett tok stilling til om kjøper eller selger måtte bære risikoen for en mangel som oppstod etter besiktigelsen av boligen, men før overtakelsestidspunktet. Dommen er betydningsfull, ettersom den behandler tidspunktet for risikoens overgang fra selger til kjøper ved overdragelse av fast eiendom, samt hva «som…

Dokumentavgiften ved tinglysning – Kan du fritas?

Dokumentavgiften ved tinglysning – Kan du fritas? Kun tinglysning gjør en overdragelse av en rettighet i et formuesgode vernet overfor eventuelle tredjemenn. Formuesgodene som tinglyses er ofte av stor verdi, og ordningen gir derfor partene en svært viktig trygghet. Ved tinglysning av et dokument som overfører hjemmel til fast eiendom må man betale et tinglysningsgebyr,…

Avslutte et leieforhold

Avslutte et leieforhold Husleieloven regulerer forholdet mellom utleier og leietaker ved avtale om leie av bolig, og her reguleres også adgangen partene har til å avslutte leieforholdet. Ved tidsbestemte husleiekontrakter oppstår det ofte ikke problemer. Dersom det klart går frem av kontrakten at den ikke kan sies opp og hvilken dato leieforholdet skal opphøre, innebærer…