Erstatning etter pasientskade

Erstatning etter pasientskade Hvis du har blitt utsatt for en feil under behandling i helsetjenesten, og har blitt påført en personskade, kan du ha krav på pasientskadeerstatning, se pasientskadeloven. Alt fra skader på grunn av feilbehandling, feilaktige diagnoser, feilmedisinering, teknisk svikt, pleiesvikt, sykehusinfeksjoner eller feil under operasjoner, kan medføre økonomisk tap i form av tapte…

Nytt straffebud om id-tyveri

Nytt straffebud om id-tyveri Id-tyveri er et økende samfunnsproblem, noe som også gjenspeiles i den nye straffeloven som trådte i kraft høsten 2015. Paragraf 202 i den nye straffeloven er et nytt straffebud som lyder: Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som uberettiget setter seg i besittelse av en annens identitetsbevis,  eller opptrer med…

Når har man rett på overtidsbetaling?

Når har man rett på overtidsbetaling? Hvilke regler som gjelder for overtidsbetaling kan ofte være litt vanskelige å få tak på, og det kan føre til at mange arbeidstagere ikke kjenner til rettighetene sine. Hva regnes som overtid? Etter arbeidsmiljøloven skal alminnelig arbeidstid som utgangspunkt ikke være mer enn ni timer i løpet av 24…

Strengt beviskrav for å si opp gravide

Strengt beviskrav for å si opp gravide Det er klart at arbeidsgiveren din ikke kan si deg opp fordi du er gravid. Det følger av arbeidsmiljøloven. Men hva skjer hvis en arbeidsgiver sier deg opp mens du er gravid og begrunner oppsigelsen i noe annet, for eksempel nedbemanningsbehov? Som gravid arbeidstaker har man et svært…

Pilot tilkjent 7 mill. i erstatning for oppsigelse

Pilot tilkjent 7 mill. i erstatning for oppsigelse Lagmannsretten kom til at oppsigelse av en helikopterpilot ikke hadde tilstrekkelig saklig grunn etter arbeidsmiljøloven § 15-7. Han ble tilkjent en erstatning på 7 millioner kroner. Erstatningen er rekordstor. Faktum i saken Piloten hadde drukket mye alkohol da han deltok på et kurs. Han skal blant annet ha…

Oppsigelse i prøvetiden

Oppsigelse i prøvetiden  Mange arbeidsforhold innledes med en prøvetid på opptil et halvt år, der arbeidsgiver kan teste ut og vurdere om arbeidstakeren oppfyller sine plikter etter arbeidsavtalen på en tilfredsstillende måte. Det er likevel ikke fritt frem for arbeidsgivere å si deg opp i prøvetiden. For at en arbeidsavtale om prøvetid skal være gyldig,…