DOMSTOLNYTT

På denne siden finner du våre sammendrag og informasjon om nye dommer. Det er dommer vi har lyst å dele med våre lesere. Dommene kan være særlig interessante, ha relevans til spørsmål vi ofte får, eller de kan ha en nyhetsverdi.

Kanskje kan en ny dom fra Høyesterett ha betydning for ditt rettsforhold? Advokatfirmaet Skarbøvig holder seg kontinuerlig oppdatert på ny rettspraksis, slik at vår klient skal kunne fremme de beste argumentene i sin sak.

Trenger du bistand, ta kontakt med våre erfarne og dyktige advokater. Det er gratis og uforpliktende å ta kontakt med oss. Send en henvendelse eller ring oss på 40 19 19 00.

 

Nøkkelord; nye, dommer, domstolsnytt, rettspraksis, sammendrag

RSS Nyheter fra lovdata.no

RSS Nye dommer fra lovdata.no

 • LF-2022-152434
  Mann siktet for mishandling i nære relasjoner anket tingrettens kjennelse av 22.10.2022 om 4 ukers varetektsfengsling. Retten fant at det var stor risiko for bevisforspillelsesfaren, og fant derfor at det ikke fantes andre alternativer enn varetektsfengsling. (Sammendrag ved Lovdata.) Stikkord: Straffeprosess. Varetekt. Straffeprosessloven § 184 jf. § 185 jf. § 171 første ledd nr. 2.
 • LB-2022-67453
  Saken gjaldt gyldigheten av Utlendingsnemndas vedtak om avslag på søknad om asyl. Søknaden var begrunnet i frykt for forfølgelse på grunn av religion ved retur til Iran, jf. utlendingsloven § 28 første ledd bokstav a. Det var ikke bestridt at asylsøkeren hadde konvertert til kristendom, og at han ved eventuell retur til Iran ville oppsøke […]
 • TOSLO-2017-156006
  Saken gjaldt gyldigheten av avtale om bruk av fellesarealer ved sameie etter eierseksjonsloven. Avtalen ble kjent ugyldig. (Sammendrag ved Lovdata.) Stikkord: Fast eiendoms rettsforhold. Gyldighet av avtale om parkering på felles eiendom.
 • TTRO-2022-107952
  En person ble dømt til 30 dager med betinget fengsel, og 30 dager med ubetinget fengsel etter tiltale om å ha overtrådt straffeloven § 168 bokstav b og § 263. Personen forsøkte å kontakte fornærmede totalt 17 ganger gjennom telefonanrop til tross for at han var gitt forbud mot å besøke eller på annet vis […]
 • HR-2022-2070-U
  Ankende part i sak om foreldreansvar og fast bosted hadde i anken fremsatt et nytt subsidiært krav om samvær. Lagmannsretten nektet å fremme anken over fast bosted og foreldreansvar, jf. tvl. § 29-13 andre ledd, men fremmet anken over samværet. Ankeutvalget uttalte at tvl. § 29-4 må forstås slik at ankeinstansen bare kan behandle nye […]
 • LA-2022-8204
  Arealer fra landbrukseiendom ble ervervet av staten ved Nye Veier AS for bygging av ny E18 gjennom Bamble kommune. Overskjønn til fastsettelse av erstatning for midlertidig og permanent grunnerverv samt skader og ulemper på gjenværende eiendom. Spørsmål om erstatning for tapt treningsvei for travhester, erstatning for tapt rådyrjakt på avstått areal og gjenværende eiendom og […]
 • LA-2022-94930
  En kvinne hadde kalt en [nasjonalitet1] mann «jævla pakistaner» eller «jævla pakkis» og «kom deg tilbake» eller tilsvarende i en dagligvarebutikk. Foranledningen og hovedbudskapet under utskjellingen var at mannen to år tidligere som kommunalansatt assistent hadde forsømt seg da han passet kvinnens funksjonshemmede sønn. Lagmannsretten fant at ytringene var i det nedre sjikt som hatefulle […]
 • LB-2009-16042
  Spørsmål om erstatningsansvar for transportør for et skipspropellblad som forsvant under transport fra USA til Tyskland. Partene hadde inngått avtale om transporten med hensyn til startsted, pris og leveringssted/ dato. Air France som utførende transportør hadde utstedt luftfraktbrev for tranportstrekningen. Det var ikke fastslått hvor på denne strekningen propellbladet var forsvunnet. Lagmannsretten kom som tingretten […]
 • LB-2021-96755
  Syv grunneiere hadde inngått avtale med et skisenter om utvikling og salg av hyttetomter på toppen av skisenteret. Området avtalen omfattet var på avtaletidspunktet et ca. 650 mål stort skogsområde. Etter avtalen skulle skisenteret sørge for regulering av tomteområdet, fremføre vei og annen infrastruktur samt stå for salg av tomtene. Alle kostnader skulle dekkes av […]
 • LB-2022-27593
  Saken gjaldt spørsmål om en aksjonæravtale var ugyldig på grunn av bristende forutsetninger og mislighold av avtalt arbeidsplikt, eller om det var grunnlag for utløsning. Lagmannsretten fant etter en konkret vurdering at det ikke forelå mislighold eller forutsetningssvikt av en slik karakter og omfang at det kunne føre til ugyldighet eller utløsning. Anken ble derfor […]

Gratis saksvurdering!

Ingen problemer er for store, og ingen problemer er for små. Send en henvendelse til advokatene hos ADVOKATSIDENE.no i dag, så får du en GRATIS vurdering av saken din fra advokater med lang erfaring.

Ditt navn (påkrevd)

Din epost (påkrevd)

Ditt telefonnummer (påkrevd)

Din melding

RELEVANTE ARTIKLER