DOMSTOLNYTT

På denne siden finner du våre sammendrag og informasjon om nye dommer. Det er dommer vi har lyst å dele med våre lesere. Dommene kan være særlig interessante, ha relevans til spørsmål vi ofte får, eller de kan ha en nyhetsverdi.

Kanskje kan en ny dom fra Høyesterett ha betydning for ditt rettsforhold? Advokatfirmaet Skarbøvig holder seg kontinuerlig oppdatert på ny rettspraksis, slik at vår klient skal kunne fremme de beste argumentene i sin sak.

Trenger du bistand, ta kontakt med våre erfarne og dyktige advokater. Det er gratis og uforpliktende å ta kontakt med oss. Send en henvendelse eller ring oss på 40 19 19 00.

 

Nøkkelord; nye, dommer, domstolsnytt, rettspraksis, sammendrag

RSS Nyheter fra lovdata.no

 • Baneheia-saken – En oversikt over rettergangen 19. oktober 2020
  Baneheia-saken er en av de mest omtalte kriminalsakene i Norge. Den 13. oktober 2020 startet Gjenopptakelseskommisjonen behandlingen av den syvende begjæringen om gjenopptakelse. Dette er en oversikt over rettergangen i saken.
 • Lovdata støtter WWF og kampen mot plast i havet 19. oktober 2020
  Lovdata støtter Et hav av muligheter. Fikk du ikke gitt til årets TV-aksjon? Fortvil ikke, det er fortsatt mulighet til å gi frem til 31. oktober!
 • Statsråd 16. oktober 2020 16. oktober 2020
  I statsråd 16. oktober 2020 ble endringslov til midlertidig lov om tilpasninger i regelverket for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19 sanksjonert.
 • Gratis tilgang til Lovdata Pro på ditt bibliotek? 15. oktober 2020
  Lovdata ynskjer å fremje biblioteka sitt digitale tenestetilbod gjennom å tilby Lovdata Pro til folkebiblioteka. Ved å tilby Lovdata Pro gratis i ein tilpassa versjon, håpar Lovdata å kunne bidra til betre tilgang til rettskjelder gjennom biblioteka.
 • Advokatfirma dømt til å betale 3,2 millioner etter uaktsom rådgivning 14. oktober 2020
  – Det kan være på tide at Høyesterett igjen fremmer en sak om advokaters profesjonsansvar, mener Advokatforeningens leder, Jon Wessel-Aas. (Ekstern lenke)
 • Gravid kvinne fikk Diskrimineringsnemndas første erstatningsvedtak 13. oktober 2020
  For første gang har Diskrimineringsnemnda benyttet den nye adgangen til å tilkjenne en klager erstatning for kjønnsdiskriminering i arbeidslivet. (Ekstern lenke)
 • Statsråd 9. oktober 2020 9. oktober 2020
  I statsråd 9. oktober 2020 ble det blant annet vedtatt ikrafttredelse av ID-kortloven og tilknyttede endringslover samt forlengelse av endringslover til foretakspensjonsloven, innskuddspensjonsloven, tjenestepensjonsloven og forsikringsavtaleloven.
 • Mann som krevde ankesak holdt i Finnmark tapte i Høyesterett 9. oktober 2020
  Høyesteretts ankeutvalg kritiserer domstolene, men trusseltiltalte får likevel ikke medhold i at straffesaken skal holdes i Finnmark. (Ekstern lenke)
 • Statsråd 5. oktober 2020 5. oktober 2020
  I statsråd 5. oktober 2020 ble det blant annet vedtatt ikrafttredelse av folkeregisterloven § 10-1 tredje ledd.
 • Lover i kraft 1. oktober 2020 1. oktober 2020
  1. oktober 2020 trer blant annet endringer i skatteloven, straffeloven og straffeprosessloven i kraft.

RSS Nye dommer fra lovdata.no

 • TOSLO-2020-10369
  Saken gjaldt krav om innsyn for pressen i en henlagt straffesak mot en tidligere politimester. Spørsmålet var om påtalemyndighetens avslag på innsynsbegjæringen i straffedokumentene var et brudd på EMK artikkel 10. Denne vurderingen ble gjort i lys av kriteriene som EMD hadde oppstilt i blant annet EMD-2011-18030, og som var trukket fram i Høyesterettspraksis som […]
 • LG-2020-130964
  Lagmannsretten forkastet anke over besluttet tvangssalg. En saksøkt kan ikke avverge eller utsette et tvangssalg utelukkende ved å komme med anmodning om dialog om en minnelig løsning. Lagmannsretten var enig med tingretten i at vilkårene for utsettelse i tvangsfullbyrdelsesloven § 5-11 og § 5-12, jf. § 6-1, ikke var oppfylt. Stikkord: Tvangsfullbyrdelse. Anke over kjennelse. […]
 • LB-2019-85179-2
  Dagbladet overførte den grafiske produksjonen av papiravisen til morselskapet Aller Media. To grafikere som hadde arbeidet med sideproduksjonen i Dagbladet ble sagt opp fra sine stillinger. Lagmannsretten kom under dissens til at det ikke var grunnlag for å anse både Dagbladet og Aller Media for å ha vært arbeidsgiver for grafikerne. Oppsigelsene var ikke ugyldige […]
 • LB-2019-183809
  En utlending født i Iran med irakiske foreldre, fikk ikke medhold i at han måtte anses som statsløs. Faren hadde vært irakisk statsborger, og lagmannsretten fant at også sønnen var irakisk statsborger. Utfordringer med å dokumentere statsborgerskapet kunne heller ikke føre til statsløshet. Utlendingen var heller ikke ureturnerbar etter utlendingsforskriften § 8-7 jf. utlendingsloven § […]
 • LF-2020-2184
  49 år gammel mann, mangeårig rusmisbruker med mange domfellelser, hadde holdt seg rusfri siden sommeren 2019, var i arbeid, hadde bolig, og omsorgen for en sønn på 14 år. Han var i en klar rehabiliteringssituasjon, motivert og hadde gjennomføringsevne. Soning av fengsel i ett år ville medføre stor risiko for tilbakefall. Han var i målgruppen […]
 • LF-2020-76992
  Saken gjelder anke over tingrettes bevisdømmelse. Akende part påsto at skyldneren ikke hadde oppfylt opplysningsplikten i gjeldsordningsloven § 6-4 ved at skyldneren hadde hatt høyere inntekt på grunn av provisjonsordning i en salgsjobb enn det som lå til grunn for gjeldsordningen. Skyldneren påsto at han ikke hadde hatt provisjon i gjeldende periode. Ankende part trakk […]
 • LF-2020-131965
  Full tekst til avgjørelsen er ikke tilgjengelig på disse Internettsider Stikkord: Sivilprosess. Habilitet. Domstolloven §§ 108 og 109
 • LG-2019-183666
  I sak mellom utbygger av hytteområde og firma som leverte rådgivningstjenester oppsto tvist om det var avtalt et oppdag som skulle være ekslusivt og vare til utbyggingen var ferdig, samt om utført arbeid oversteg estimat. Lagmannretten kom i motsetning til tingretten til at det ikke forelå noen bindende avtale om varighet og ekslusivitet. Det utførte […]
 • LG-2020-113407
  Full tekst til avgjørelsen er ikke tilgjengelig på disse Internettsider Stikkord: Erstatningsrett. Oppreisningserstatning. Voldtekt av barn under 14 år. Anke over dom. Skadeerstatningsloven § 1-1.
 • LG-2020-130955
  Lagmannsretten forkastet anke over besluttet tvangssalg. En saksøkt kan ikke avverge eller utsette et tvangssalg utelukkende ved å komme med anmodning om dialog om en minnelig løsning. Lagmannsretten var enig med tingretten i at vilkårene for utsettelse i tvangsfullbyrdelsesloven § 5-11 og § 5-12, jf. § 6-1, ikke var oppfylt. Stikkord: Tvangssalg. Tvangsfullbyrdelse. Anke over […]

Gratis saksvurdering!

Ingen problemer er for store, og ingen problemer er for små. Send en henvendelse til advokatene hos ADVOKATSIDENE.no i dag, så får du en GRATIS vurdering av saken din fra advokater med lang erfaring.

Ditt navn (påkrevd)

Din epost (påkrevd)

Ditt telefonnummer (påkrevd)

Din melding

RELEVANTE ARTIKLER