FRI RETTSHJELP
SAKER VI HAR VUNNET
Fri rettshjelp

FRI RETTSHJELP

Hvordan får jeg fri rettshjelp?

Vi vil søke om fri rettshjelp for deg dersom dette er aktuelt. Du trenger med andre ord ikke å gjøre annet enn å ta kontakt, så ordner vi resten.

 

Hva er fri rettshjelp?

Fri rettshjelp er en sosial støtteordning som skal sikre nødvendig juridisk bistand til personer som ikke selv har økonomiske forutsetninger for å kunne ivareta et rettshjelpsbehov av stor personlig og velferdsmessig betydning. Fri rettshjelp gis som fritt rettsråd, fri sakførsel eller fritak for rettsgebyr. Dette kan også tilkjennes etter at saken er ferdigbehandlet.

Fri rettshjelp dekker ikke bistand som dekkes av andre ordninger. Eksempler på dette er oppnevning av forsvarer eller bistandsadvokat i straffesaker og dersom private forsikringer dekker rettshjelp.

 

Vilkår for fritt rettsråd

I visse tilfeller kan fritt rettsråd innvilges uten behovsprøving. Dette gjelder blant annet:

 • ved avslag på oppholdstillatelse
 • ved midlertidige vedtak fra barnevernet om å plassere barnet utenfor hjemmet
 • i tilfeller hvor barnevernet har startet forberedelse til sak som skal behandles av fylkesnemnda etter kapittel 7 i lov om barneverntjenester, men hvor saken likevel ikke blir oversendt fylkesnemnda
 • for krav om erstatning for urettmessig straffeforfølgning
 • for voldsofre i erstatningssak mot gjerningspersonen
 • for vurdering av forhold som er av betydning for anmeldelse dersom man har blitt utsatt for alvorlige straffbare handlinger
 • for den som er utsatt for tvangsekteskap eller forsøk på dette, men hvor saken ikke er anmeldt og den nødvendige bistand er av samme art den en bistandsadvokat gir
 • for pasienter i saker for fylkesmannen om undersøkelse og behandling uten eget samtykke

 

Fritt rettsråd kan også unntaksvis innvilges selv om saken falle utenfor de som er nevnt. Saken må da objektivt sett berøre søkeren i særlig sterk grad. Det skal legges vekt på om saken bærer likhetstrekk med saker hvor man har rett på fritt rettsråd uten behovsprøving.

 

Søknad om fritt rettsråd kan innvilges dersom man har inntekt og formue under en bestemt grense. Dette gjelder for saker etter:

 • ekteskapsloven
 • skifteloven andre del, jf. kapittel 4
 • barnevernloven kapittel 5, 6, 7 og 9

 

Man kan også få innvilget fritt rettsråd dersom man har inntekt og formue under den fastsatte grensen. Dette gjelder for:

 • saker om tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring
 • saker om rett til felles bolig og innbo når husstandsfellesskap opphører
 • saker om erstatning for personskade eller tap av forsørger
 • saker om tilsidesettelse av oppsigelse etter husleieloven og tvangsfullbyrdelse når saken gjelder leiebolig
 • saker om et arbeidsforhold består eller om erstatning i forbindelse med opphør av et arbeidsforhold
 • søknad om voldsoffererstatning
 • klage på vedtak etter folketrygdloven

 

For de sakene som er nevnt, kan det innvilges fritt rettsråd selv om de økonomiske vilkårene ikke er oppfylt. Vilkåret for dette er at utgiftene til juridisk bistand er betydelige i forhold til søkerens økonomiske situasjon, eller at man er vernepliktig.

 

Nøkkelord; gratis, advokat, fri, rettshjelp, hvordan

Gratis saksvurdering!

Ingen problemer er for store, og ingen problemer er for små. Send en henvendelse til advokatene hos ADVOKATSIDENE.no i dag, så får du en GRATIS vurdering av saken din fra advokater med lang erfaring.

Ditt navn (påkrevd)

Din epost (påkrevd)

Ditt telefonnummer (påkrevd)

Din melding

RELEVANTE ARTIKLER